Бърза регистрация по ДДС в Румъния, за онлайн продажби

ДДС регистрацията за „интернет продажби” в Румъния, подобно на други страни членки на Европейския съюз (ЕС) е специфична регистрация по ДДС. Тя се изисква след превишаване на лимитиран оборот за краен период от време и касае продажби от регистристрирани по ддс лица в България, към лица без ддс регистрация в Румъния.

Тези продажби се наричат вътреобщностни дистанционни продажби, т.е. това са продажби които се извършват на територията на страна членка на ЕС, но изпращането им е от друга страна която също е членка на ЕС. Предстоящите изисквания за този тип продажби, в сила от 01.07.2021 г., имат за цел хармонизиране на ЕС директивите.

Детайлната нормативна обосновка се намира в чл.14, ал.1 от ЗДДС. За да са такива тези продажби, те трябва да отговарят на всички изброени условия:

1. Стоката се изпраща или транспортира от доставчика или от негово име, включително когато доставчикът има косвена намеса в нейното изпращане или транспортиране от територията на държава членка, която задължително не трябва да е същата както тази, където изпращането или транспортирането на стоките до получателя завършва.

2. Лицето получател на стоката трябва да е т.нар. данъчно незадължено лице. За данъчно незадължено лице се счита и данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, което няма задължение да начислява ДДС при вътреобщностно придобиване на стоката в държавата членка, където транспортът приключва.

3. Стоките с които се търгува да са произведени на територията на ЕС или са допуснати за свободно обращение с изключение на:

–  нови превозни средства, или

–  такива стоки, които се монтират и/или инсталират от или за сметка на доставчика, или

 – други стоки, участващи в специален ред за облагане на маржа на цената за стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети.

Определянето на мястото на изпълнение при доставка на такива стоки се извършва съобразно чл.20, ал.1 от закона. Това място се определя  според това къде се намира стоката към момента, в който завършва изпращането или транспортирането на стоката до получателя. В конкретният случай това е Румъния, тъй като там тя се получава от купувача.

Обаче, ако доставчикът, включително който управлява електронен интерфейс, е установен, има постоянен адрес или обичайно пребиваване на територията само на една държава членка, тогава мястото на изпълнение на доставката е в държавата членка, в която е установен доставчикът. За да е с такова мястото на изпълнение са необходими още:

– стоките при вътреобщностни дистанционни продажби да се изпращат или транспортират от територията на държавата където е установен до другата държава членка:

– общата стойност без ДДС на доставките да не надвишава през текущата календарна година и не е надвишава през предходната календарна година 10 000 евро или равностойността им в националната валута на държавата членка, в която е установен, има постоянен адрес или обичайно пребиваване доставчикът, като равностойността в национална валута се определя по обменния курс, публикуван от Европейската централна банка към 5 декември 2017 г. Този праг е еднакъв за всички държави членки на ЕС от 01.07.2021 г.

Освен за дистанционни продажби, регистрацията по ДДС в Румъния е задължителна и за някои други видове продажби. Ние от Счетоводни Услуги Русе ЕООД, ще Ви насочим към едни от най-добрите румънски данъчни специалисти, които ще направят бърза регистрация по ДДС в Румъния за Вашите онлайн продажби.

Автор: Счетоводни Услуги Русе ЕООД

Предоставяне данъчен адрес на фирма

Данъчен адрес е това местоположение, където орган по приходите, вкл.публичен изпълнител, митнически служител или общински служител може да осъществи контакт по директен или индиректен начин.

В случай, че адреса за контакт с Националната агенция по приходите (НАП) не е посочен изрично, се приема този, който е седалище и адрес на управление, такъв какъвто е написан в актуалното състояние на фирмата в Търговския регистър. Единствено спрямо него се определя компетентната данъчна служба, която е териториалната дирекция по седалището на местните юридически лица съгласно чл.8, ал.1 от ДОПК.

Следователно, чрез смяна на този адрес в учредителния договор, юридическото лице може да избира към коя данъчна служба на НАП да бъде „прикрепено”, макар контролната практика от страна на данъчните власти да е показала, че за данъчни проверки и ревизии този адрес не е водещ при избора на местоположението на данъчната структура, откъдето те ще бъдат извършени.

Интересен случай е, когато чуждестранно лице осъществява своята стопанска дейност в страната посредством повече от едно място на стопанска дейност. Тогава компетентна териториална дирекция на НАП е тази, която първа извърши процесуално действие по установяване на задълженията за данъци или задължителни осигурителни вноски. Това може да се случи, когато това лице не се е регистрирало в регистър Булстат.

Данъчният адрес следва да се определи и по отношение на местните данъци и такси. В съответствие с такива данъци, както например данък автомобил или апартамент, компетентната данъчна служба е тази където в приход на чийто бюджет следва да постъпи съответният местен данък съгласно Закона за местните данъци и такси. Например, наличието на недвижим имот в гр.Силистра, означава компетентност на данъчната служба Местни данъци и такси към Община Силистра, независимо от това, че фирмата има седалище в гр.Русе. Следователно, е възможно компетентната НАП и компетентната Община да са различни, така както са различни типовете данъци, които обслужват.

В Търговския регистър може да се впише още един адрес на фирма, който е специализиран адрес за кореспонденция с НАП, но не и със отделите за Местни данъци и такси в общините и администрацията на Митниците. Има възможност да се впише повторно същия адрес, какъвто е определеният за седалище и адрес на управление, но това действие няма особен смисъл. Този адрес се дефинира така: адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната. Когато такъв адрес се впише и е различен от основния адрес (този където се намира седалището на фирмата), всичките взаимодействия с данъчните служители ще се провеждат чрез този адрес. Такъв адрес се избира, например, когато управленския екип не желае да комуникира с НАП.

Според чл.28, ал.2 от ДОПК, адресът за кореспонденция е определен така: „адресът на управление за местните юридически лица, регистрираните търговски представителства и клоновете на чуждестранни лица, освен ако в регистър Булстат не е вписан друг адрес за кореспонденция, съответно в търговския регистър не е вписан друг адрес на управление”. Обобщено, за целите на НАП, той е там където е седалището и адрес на управление, когато не е вписан друг различен от него адрес т.нар адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната. За целите на съответните общински служби по Местни данъци и такси – аналогичният адрес е там, където има регистрирано данъчно облагаемо движимо или недвижимо имущество на фирмата. Агенция „Митници“ ги интерсува само вписаните седалище и адрес на управление.

Счетоводна къща Евристика от гр.Русе, предоставя данъчен адрес на фирми, който може да е всякакъв вид от горепосочените. Някои означават този данъчен адрес като виртуален, но той си е напълно реален и върши отлична работа, особено на чуждестранни лица собственици на български фирми.

01.03.2021г., изменения и допълнения при уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда, на МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, (обн., ДВ, бр. 1 от 2003 г.; изм., бр. 39 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2004 г.; изм., бр. 1 от 2006 г.; попр., бр. 3 от 2006 г.; изм., бр. 25 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2008 г.; изм., бр. 1 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 1 и 17 от 2011 г., бр. 30 от 2014 г., бр. 23 от 2017 г. и бр. 12 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 1 се правят следните допълнения: 1. В буква „б“ след думата „договора“ се поставя запетая и се добавя „както и в случаите по чл. 121а, ал. 1, т. 1 КТ“. 2. В буква „г“ накрая се добавя „в страната или командироване в чужбина по реда на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина“.
§ 2. В чл. 3а след думите „буква „б“ се добавя „и/или „г“.
§ 3. В чл. 5 се правят следните допълнения: 1. В т. 3 се създава буква „ж“: „ж) основание за прекратяване на трудовия договор.“ 2. В т. 4, буква „в“ след думите „населено място“ се поставя запетая и се добавя „при командироване по чл. 121а, ал. 1, т. 1 КТ“.
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения: 1. В ал. 1 думите „букви „в“ и „е“ се заменят с „букви „в“, „е“ и „ж“. 2. В ал. 4 думите „датата на прекратяването му“ се заменят с „датата и основанието за прекратяването му“.
§ 5. Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 се изменя така: „Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1

     

Указания за попълване на уведомление за сключен, изменен или прекратен трудов договор
1. Код корекция – попълва се код: 0 – при подаване на редовни данни; 1 – когато се подава уведомление за коригиране на погрешно подадено уведомление; в този случай освен коригираните се попълват всички останали данни от подаденото преди това уведомление; този код не се използва за корекция в т. 2, 3, 4, 4.1, 5, 6, 7, 8 9 и 10, за което се подава първо уведомление с код за заличаване и ново уведомление с редовни данни; 2 – когато се заличава подадено преди това уведомление, се попълват: а) точки 2, 3, 4, 4.1, 5, 6, 7, 8 и 9 от уведомлението, когато се заличава подадено уведомление за сключен трудов договор; б) точки 2, 3, 4, 4.1, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 от уведомлението, когато се заличава подадено уведомление за сключено допълнително споразумение; в) точки 2, 3, 4, 4.1, 5, 6, 7, 8, 9, 16 и 17 от уведомлението, когато се заличава подадено уведомление за прекратяване на регистриран договор. 2. Тип на документа: 0 – договор, действащ към 1.01.2003 г.; в този случай се попълват всички точки от уведомлението с актуални данни към момента на подаване без т. 10, 16 и 17; 1 – договор, сключен след 1.01.2003 г.; в този случай се попълват всички точки от уведомлението без т. 10, 16 и 17; 2 – при промяна на работното място на лицето в друго населено място, с която се променя кодът по ЕКАТТЕ на населените места (освен в случаите на командироване в страната по реда на Наредбата за командировките в страната или на командироване в чужбина по реда на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина) и/или допълнително споразумение, сключено след 1.01.2003 г., за промяна в срока на договора, длъжността на лицето и/или командироване в рамките на предоставяне на услуги по чл. 121а, ал. 1, т. 1 КТ; в тези случаи се попълват всички точки от уведомлението без т. 16 и 17; 3 – прекратяване след 1.01.2003 г. на регистриран договор; в този случай се попълват т. 3, 4, 4.1, 5, 6, 7, 8, 9, 16 и 17. 3. Код на работодател – попълва се ЕИК по регистър БУЛСТАТ, ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП. 4. ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП – попълва се единният граждански номер на наетото лице; за чуждестранните граждани се попълва личният номер, личният номер на чужденец или служебен номер, издаден от НАП. 4.1. Код за ЕГН (ЛНЧ, ЛН), служебен номер, издаден от НАП – попълва се: 0 – ако лицето е с единен граждански номер, или 2 – ако лицето е с личен номер на чужденец, личен номер или служебен номер, издаден от НАП. 5. Име – попълва се името на наетото лице. 6. Презиме – попълва се презимето на наетото лице. 7. Фамилия – попълва се фамилията на наетото лице. 8. Основание на договора: 01 – безсрочен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1; 02 – срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ; 03 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 КТ; 04 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ; 05 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ; 06 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 5 КТ; 08 – споразумение по чл. 107 КТ във връзка с чл. 83 КТ; 09 – споразумение по чл. 107 КТ във връзка с чл. 89 КТ; 10 – допълнителен трудов договор по чл. 110 КТ; 11 – допълнителен трудов договор по чл. 111 КТ; 12 – трудов договор по чл. 114, ал. 1 КТ; 13 – постановление по чл. 405а КТ; 14 – трудов договор за ученичество по чл. 230 КТ; 15 – трудов договор за вътрешно заместване по чл. 259 КТ; 16 – трудов договор по чл. 233б КТ; 17 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 или т. 3 във връзка с чл. 121а, ал. 2, т. 1 КТ; 18 – допълнително споразумение в случаите на чл. 121а, ал. 1, т. 1 КТ. 9. Дата на сключване на трудовия договор – попълва се датата на сключване на трудовия договор във формат (ддммгггг). 10. Дата на сключване на допълнителното споразумение – попълва се датата на сключване на допълнителното споразумение във формат (ддммгггг). 11. Основно трудово възнаграждение – попълва се основното трудово възнаграждение към датата на сключване на договора/допълнителното споразумение. 12. Срок на договора – попълва се датата във формат (ддммгггг), на която периодът от време или срокът на договора изтича: – когато в т. 8 е попълнен код 02; – когато в т. 8 е попълнен код 10, 11, 12, 17 или 18 (за договори, в които е определен срок). 13. Код по НКПД* – попълва се осемцифровият код на длъжността, който съответства на наименованието на длъжността на лицето по трудовия договор или допълнителното споразумение, при изпращане на уведомлението. 14. Код по ЕКАТТЕ – попълва се код на населеното място, където е работното място на лицето. Когато лицето изпълнява трудовите си задължения в повече от едно населено място, както и в други случаи, когато не е възможно да се определи код по ЕКАТТЕ, се попълва код „00000“. Когато в т. 8 е попълнен код 17 или 18, в т. 14 се попълва код „00000“ и след изтичане срока на командироване се подава уведомление, като се посочва код по ЕКАТТЕ, където е работното място на лицето в България. 15. Код по КИД (2008) – попълва се цифровият код на икономическа дейност, в която лицето е заето, съгласно КИД-2008. За лицата, заети в спомагателни дейности на работодателя, когато той извършва повече от една, се попълва код „0000“. 16. Дата на прекратяване на трудовия договор – попълва се датата на прекратяване на трудовия договор във формат (ддммгггг). 17. Основание за прекратяване на трудовия договор – попълва се основанието за прекратяване на трудовия договор: 01 – чл. 71, ал. 1 КТ; 02 – чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ; 03 – чл. 325, ал. 1, т. 2 КТ; 04 – чл. 325, ал. 1, т. 3 КТ; 05 – чл. 325, ал. 1, т. 4 КТ; 06 – чл. 325, ал. 1, т. 5 КТ; 07 – чл. 325, ал. 1, т. 6 КТ; 08 – чл. 325, ал. 1, т. 8 КТ; 09 – чл. 325, ал. 1, т. 9 КТ; 10 – чл. 325, ал. 1, т. 10 КТ; 11 – чл. 325, ал. 1, т. 11 КТ; 12 – чл. 325, ал. 1, т. 12 КТ; 13 – чл. 325, ал. 2 КТ; 14 – чл. 326, ал. 1 КТ; 15 – чл. 327, ал. 1, т. 1 КТ; 16 – чл. 327, ал. 1, т. 2 КТ; 17 – чл. 327, ал. 1, т. 3 КТ; 18 – чл. 327, ал. 1, т. 3а КТ; 19 – чл. 327, ал. 1, т. 4 КТ; 20 – чл. 327, ал. 1, т. 6 КТ; 21 – чл. 327, ал. 1, т. 7 КТ; 22 – чл. 327, ал. 1, т. 7а КТ; 23 – чл. 327, ал. 1, т. 8 КТ; 24 – чл. 327, ал. 1, т. 9 КТ; 25 – чл. 327, ал. 1, т. 10 КТ; 26 – чл. 327, ал. 1, т. 11 КТ; 27 – чл. 327, ал. 1, т. 12 КТ; 28 – чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ; 29 – чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ; 30 – чл. 328, ал. 1, т. 3 КТ; 31 – чл. 328, ал. 1, т. 4 КТ; 32 – чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ; 33 – чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ; 34 – чл. 328, ал. 1, т. 7 КТ; 35 – чл. 328, ал. 1, т. 8 КТ; 36 – чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ; 37 – чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ; 38 – чл. 328, ал. 1, т. 10б КТ; 39 – чл. 328, ал. 1, т. 10в КТ; 40 – чл. 328, ал. 1, т. 11 КТ; 41 – чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ; 42 – чл. 328, ал. 2 КТ; 43 – чл. 330, ал. 1 КТ; 44 – чл. 330, ал. 2, т. 1 КТ; 45 – чл. 330, ал. 2, т. 2 КТ; 46 – чл. 330, ал. 2, т. 3 КТ; 47 – чл. 330, ал. 2, т. 5 КТ; 48 – чл. 330, ал. 2, т. 6 КТ; 49 – чл. 330, ал. 2, т. 7 КТ; 50 – чл. 330, ал. 2, т. 8 КТ; 51 – чл. 330, ал. 2, т. 9 КТ; 52 – чл. 330, ал. 2, т. 10 КТ; 53 – чл. 330, ал. 2, т. 11 КТ; 54 – чл. 331 КТ; 55 – чл. 334, ал. 1 КТ; 56 – чл. 337 КТ; 57 – чл. 338 КТ; 58 – чл. 19а, ал. 2 от Закона за администрацията; 59 – чл. 19а, ал. 3 от Закона за администрацията; 60 – чл. 340а, ал. 5, т. 1 от Закона за съдебната власт; 61 – чл. 340а, ал. 5, т. 2 от Закона за съдебната власт; 62 – чл. 340а, ал. 5, т. 3 от Закона за съдебната власт; 63 – чл. 340а, ал. 6 от Закона за съдебната власт; 64 – друго.

Заключителни разпоредби
§ 6. Наредбата се издава на основание чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда и е съгласувана с изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и с председателя на Националния статистически институт.
§ 7. Наредбата влиза в сила от 1 март 2021 г.  

Министър: Деница Сачева

Откриване на банкова сметка на българско юридическо лице със собственик ФЛ или ЮЛ чужденец в Търговска банка Д АД

Съгласно процедурите и правилата на банката, базирани на българското законодателство, в Търговска банка Д АД разплащателни банкови сметки на български юридически лица със собственик ФЛ или ЮЛ чужденец се откриват при следните условия:

За местни юридически лица със собственик чуждестранно физическо лице:

1. Представяне на документи за самоличност/лични карти, паспорти/ на всички собственици на дружеството и лично присъствие;

2. Заплащане на такса в размер на 50 лв. за разглеждане на документи за откриване на сметка;

3. Представяне на документ за регистрация на дружеството в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

За местни юридически лица със собственик чуждестранно юридическо лице:

1. Представяне на документи за самоличност/лични карти, паспорти/ на всички собственици на дружеството и лично присъствие;

2. Всички документи за регистрация на чуждестранното дружество в търговския регистър на съответната държава;

3. Представяне на актуално състояние на чуждестранното дружество с дата на издаване не по-късно от 2 месеца назад, като такова трябва да се представя пред банката регулярно.

Когато е необходимо откриване на набирателна банкова сметка и след това разплащателна банкова сметка в същата банка, първоначалната процедура за запознаване на банката с клиента не се прилага.

Информацията е актуална към датата на публикуване.

Декларацията за липса на дейност вече се подава еднократно в Агенцията по вписванията

Ежегодното подаване на декларацията за липса на дейност отпадна, така че който е подал такава през 2020 г. за 2019 г. сега няма да подава, ако отново отговаря на условията за липса на дейност, т.е. е подадено заявлението по образец Г3 за обявяване на декларация за липса на дейност по чл. 38, ал.9, т.2 през 2020 г. и така не е задължително подаването за втори път на такава през 2021 г.

Предвид направените в края на 2019 г. промени в Закона за счетоводството (ЗСч), декларация за липса на дейност се подава еднократно, а не ежегодно. При възобновяване на дейността, се съставя и подава годишен финансов отчет (ГФО). Съгласно нормативните изменения, освободени от задължение да подават ежегодно декларация за липса на дейност по смисъла на т. 30 от Допълнителните разпоредби на ЗСч са тези предприятия, които не са осъществявали дейност през 2019 г. или всяка следваща финансова година и са декларирали това обстоятелство в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с декларация по образец в срок до 30.06.2020 г.

Търговците, както и юридическите лица с нестопанска цел, които не са осъществявали дейност през 2020 г. могат да подадат декларация по чл. 38, ал.9, т. 2 от ЗСч  по утвърден образец до 30 юни 2021 г. по електронен път в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, посредством новият единен портал за заявяване на електронни административни услуги.

Подадени заявления в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ за 2020 г.

ЗаявлениеБрой подадени заявления ОБЩО
 БройПроцент Брой
по интернет
Процент по интернетБрой на гишеПроцент на
гише
А1  Заявление за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец51770.69223243.11294556.89
А2  Заявление за вписване на обстоятелства относно събирателно дружество2590.0318772.207227.80
А3  Заявление за вписване на обстоятелства относно командитно дружество370.003491.8938.11
А4  Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност9259412.357352679.411906820.59
А5  Заявление за вписване на обстоятелства относно акционерно дружество46180.62461199.8570.15
А6  Заявление за вписване на обстоятелства относно командитно дружество с акции160.0016100.0000.00
А7  Заявление за вписване на обстоятелства относно кооперация6040.0832153.1528346.85
А8  Заявление за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранен търговец2090.0319693.78136.22
А9  Заявление за вписване на обстоятелства относно търговец, публично предприятие250.001560.001040.00
А10 Заявление за вписване на обстоятелства относно ЕОИИ30.003100.0000.00
A15 Заявление за вписване на обстоятелства относно сдружение91031.21619468.04290931.96
A16 Заявление за вписване на обстоятелства относно фондация15560.21119476.7436223.26
A17 Заявление за вписване на обстоятелства относно народно читалище22690.3065929.04161070.96
A18 Заявление за вписване на обстоятелства относно клон на ЧЮЛНЦ170.001270.59529.41
Б1  Заявление за вписване на обстоятелства относно прокура6970.0962890.10699.90
Б2  Заявление за вписване на обстоятелства относно клон4190.0639494.03255.97
Б3  Заявление за вписване на обстоятелства относно залог на дружествен дял4470.0642595.08224.92
Б4  Заявление за вписване на обстоятелства относно залог на търговско предприятие15770.21142890.551499.45
Б5  Заявление за вписване на обстоятелства относно запор върху дружествен дял68400.91346650.67337449.33
Б6  Заявление за вписване на обстоятелства относно прекратяване и ликвидация36260.48301083.0161616.99
Б7  Заявление за вписване на обстоятелства относно действителни собственици25120.34241195.981014.02
В1  Заявление за вписване на обстоятелства относно прехвърляне на търговско предприятие7400.1056376.0817723.92
В21 Заявление за вписване на обстоятелства относно преобразуване на търговски дружества (без разделяне и отделяне)3840.0536194.01235.99
В22 Заявление за вписване на обстоятелства относно преобразуване на търговски дружества – разделяне и отделяне890.018393.2666.74
В24 Заявление за вписване на обстоятелства относно преобразуване с участие на дружества от държави-членки на ЕС100.00990.00110.00
В25 Заявление за вписване на обстоятелства относно преобразуване на сдружения, фондации и читалища (без разделяне и отделяне)150.00960.00640.00
В26 Заявление за вписване на обстоятелства относно преобразуване на сдружения, фондации и читалища – разделяне и отделяне30.00133.33266.67
Г1  Заявление за обявяване на актове126041.681128789.55131710.45
Г2  Заявление за обявяване на годишни финансови отчети35927447.9429387081.806540418.20
Г3  Заявление за обявяване на декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч18036424.0710421457.787615042.22
Д1  Заявление за запазване на фирма/наименование13020.17100877.4229422.58
Е1  Заявление за издаване на удостоверение за законосъобразност40.00375.00125.00
Ж1  Заявление за отстраняване на нередовности620678.285437587.61769212.39
Общо749461100.0056674575.6218271624.38

Промени в електронните услуги на НАП във връзка с риска от зараза с коронавирус

promeni-nap-koronavirus-el-podpis-ruseВъв връзка с извънредното положение обявено от парламента на България, заради епидемията от коронавирус, НАП извърши някои промени свързани с електронните услуги, посредством които ще се намалят физическите посещения в службите на агенцията по приходите.

Те са следните:
1. Промени във връзка с упълномощаването. Прекратяването достъпа до електронните услуги на НАП предоставяни с електронен подпис на задълженото лице, отказ от упълномощаването, също така и оттегляне на пълномощията, вече има възможност да се подават по електронен път през Е-портала на електронните услуги на НАП.

За повече информация може да се прочетат правилата за ползване на електронните административни услуги на НАП, предоставяни с квалифициран електронен подпис, съгласно заповед на изпълнителния директор на НАП № З-ЦУ-415 от 18.03.2020 г.

2. Обновяване на видовете електронни услуги достъпни с електронен подпис. Изтеглете Spisak-elektronni-uslugi-nap-20032020

Счетоводна къща Евристика Ви пожелава крепко здраве и удачен бизнес!

Бърза регистрация на фирма в гр.Русе

Русе - бърза регистрация на фирмаПритиснат от времето, клиента често разполага с броени дни, които го делят до осъществяването на неговото първо бизнес начинание. За тази цел чрез регистрация на фирма, замисленото най-бързо и лесно се случва.

Клиентът желае да се изпълни в срок регистрацията за да може да бъде издаден счетоводен/данъчен документ на контрагента му и да има възможност да се получи плащането в брой или по някакъв друг начин.

Контрагентът е възможно да пожелае, клиента да е регистриран по ЗДДС, за да може да ползва данъчният кредит по издадената фактура.

Твърде много специфики в началото, а времето бързо тече. В тази ситуация може да се ползват някоя счетоводна къща или юрист, които имат практически решения за разнообразните ситуации, които изискват бърза реакция.

Същинската регистрация дали по електронен път или на гише в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, отнема минимално време.

Най-съществено време се отделя на подготвителните операции. Тяхното разпределяне и комбиниране, дава огромен принос в оптимизирането на времето. Те не са сложни, когато става дума за регистрация на ЕООД, ООД и ЕТ. Тъй като те са често срещани регистрации, някои на пръв поглед проблемни моменти са отработвани многократно и затова отклика на тях е все по-ефикасен.

Все пак, регистрацията на фирма не е единствения начин, за да дадете легално изражение на Вашите бизнес начинания. Вие е възможно да правите бизнес чрез производство, чиято продукция продавате на вътрешния и външни пазари и затова да имате алтернатива като регистрация на свободна професия в Регистър Булстат.

Счетоводна къща Евристика от гр.Русе е наясно с най-популярните регистрации на фирми. Докато за счетоводните, данъчните и осигурителните ефекти от регистрацията на всякакви фирми има пълна обосновка, за по-специфичните случаи на регистрация не се ангажира за изпълнение защото счита че това е работа на юрист. Следователно, най-популярните регистрации на фирма се извършват от Счетоводна къща Евристика от Русе, а за останалите регистрации се оказва юридическо съдействие от висококвалифициран юрист с дългогодишен професионален опит, като и в двата случая се гарантира максимално бърза регистрация на фирма в Русе.

Професионалното отношение е гарантирано, тъй като ако по договорките нещо не се изпълни или се изпълни некачествено, се възстановяват парите за услугата по бърза регистрация на фирма, която може да се изпълни и в служба на Агенция по вписванията в друг град от страната, различен от Русе или по електронен път.

Регистрация по ДДС в НАП-Русе

НАП-Варна, офис Русе е компетентното данъчно, където фирми (както и физически лица) от град Русе и региона могат да направят своята регистрация по ДДС, съобразно изискванията на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагането му (ППЗДДС).

Данъчният офис се намира на адрес: гр.Русе, 7002 ул. Майор Атанас Узунов № 19.

Фирмата, която подлежи на задължителна регистрация е нужно да се съобрази със сроковете в които тя може да я извърши, без да подлежи на санкция.

Заявяването на ДДС регистрацията се извършва в Отдел Услуги за клиенти, намиращ се на първия етаж в сградата на НАП. За целта се избира опция от менюто на електронната система намираща се в салона за клиенти.Посредством ръчен начин се маркира полето с надпис „Регистрация и промени в регистрацията, уведомления за трудови договори(виж снимката най-долу) и след кратко време се генерира хартиен отрязък на който фигурира Вашият клиентски номер. Електронната система Ви извиква чрез визуално и звуково оповестяване, а Вашият номер светва на централното табло и над гишето което трябва да посетите с документите за регистрация по ДДС.

Ако не желаете лично да се занимавате с процедурата по ДДС регистрация, това може да направи лице, което е упълномощено от Вас с необходимите права да Ви представлява – чрез заверка пред нотариус на изрично писмено пълномощно.

Регистрация по ДДС, НАП-Русе

Избор на счетоводна къща

Необходимата счетоводна къща - изборКъде и как да открием необходимата ни счетоводна къща?

 

Какво представлява счетоводната къща?

По спецификата на действие, счетоводната къща е изразител на всички белези храктеризиращи пълнофункциониращото счетоводно предприятие.

По наименоване, счетоводната къща е аналогична на счетоводната кантора, както на счетоводната фирма и на специализираното счетоводно предприятие.

Легално определение за счетоводна къща няма да се намери. Тя е изцяло обществено творение, което с годините се е установявало и трупало висока популярност. Обаче, Законът за счетоводството нормира специализираното счетоводно предприятие като „всяко лице, регистрирано по Търговския закон или по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, в чийто предмет на дейност е включено организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на този закон”. Така, все пак имаме законова основа, за да правим нужните аналогии.

Нашето разбиране за лице упражняващо свободна професия счетоводител е, че не е приемливо да се наименова като счетоводна къща, защото не е предприятие, т.е. фирма.

Правим тези разяснения, защото на пазара за счетоводни услуги, пребивават счетоводни къщи, които не могат да се вместят изчерпателно в горепосочените дефиниции.

Каква е силата на счетоводната къща?

Счетоводната къща в пълния си мащаб е аутсорсинг обект за счетоводни, данъчни, трз и лс, както и правни (както е напоследък) услуги и консултации.

Силата е в това, че на едно външно място намирате накуп еквивалента на четири – пет лица с длъжности на трудов договор, които ако не използвате аутсорсинг услуги би се наложило да назначите да работят при Вас.

Къде да открием необходимата ни счетоводна къща?

Съществуват два варианта:

– на местоположение, в близост до фирмената дейност – най-често ползвано, с традиционен характер, стеснен обхват на търсене с ниски шансове за успех;

– на местоположение, в отдалеченост от фирмената дейност – популярно напоследък, но ползването на този вариант нараства със слаби темпове, разширен обхват на търсене с високи шансове са успех.

Как да открием необходимата ни счетоводна къща?

Някои от вариантите в честа упортеба са:

– чрез препоръки – без събеседване и без конкурс, изцяло по давлението на приятели, партньори в бизнеса и т.н;

– чрез пряко събеседване в офиса на счетоводната къща, без препоръки и без конкурс;

– чрез конкурс – извършва се избор, спрямо счетоводни къщи отговарящи по въпросник, препоръките и събеседването се игнорират.

Тези варианти не са напълно подходящи, въпреки, че отразяват често срещани ситуации при избор на счетоводна къща. Взаимствайки някои положения, най-добрият вариант за да открием необходимата ни счетоводна къща би изглеждал така:

– чрез конкурс, със събеседване и без препоръки.

Защо без препоръки? Практиката е показала, че добросъвестните препоръки в нашата страна са рядко срещано явление, те често следват някаква странна субективност, която ако върши някаква работа сега в бъдеще е много вероятно да е точно обратното.

Евристика ЕООД, въз основа на опита изграден на база дългогодишни счетоводни и извънсчетоводни проучвания е в състояние да осигури съдействие за изработка на въпросник в синхрон с Вашите фирмени необходимости от счетоводство, данъци, трз и лс и право, осигуряващ голяма вероятност за успех при търсенето на най-необходимата за Вашия бизнес счетоводна къща.